ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

โพสต์ล่าสุด

หน่วยแรงดัน

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (อังกฤษ: pound per square inch) หรือชื่อที่ถูกต้องกว่าคือ แรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (อังกฤษ: pound-force per square inch) สัญลักษณ์ psi (พีเอสไอ) หรือ lbf/sq in เป็นหน่วยวัดความดันซึ่งมีพื้นฐานจากระบบอังกฤษแบบอาวัวร์ดูปัว นิยมใช้ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา หนึ่งปอนด์ต่อตารางนิ้วคือความดันซึ่งเป็นผลจากแรงหนึ่งแรงปอนด์กระทำต่อพื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว
ความสัมพันธ์กับหน่วยวัดรูปแบบอื่น ๆ[แก้] ในการใช้งานตัวย่อ มักมีการเติมตัวอักษรลงไปหลังสัญลักษณ์ "psi" เพื่อแสดงปริมาณที่ถูกวัด อย่างไรก็ตาม สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา (เอ็นไอเอสที) แนะนำว่า เพื่อเพื่อป้องกันความสับสน การเติมตัวอักษรให้เติมที่ปริมาณที่ถูกวัดแทนที่จะเป็นตัวหน่วยวัดเอง ตัวอย่างเช่น ให้ใช้ "Pg = 100 psi" แทน "P = 100 psig" psia (pounds-force per square inch absolute) - ความดันสัมบูรณ์ คือความดันเกจรวมกับความดันบรรยากาศรอบบริเวณนั้น ให้ใช้ "Pa = x psi" แทน "x psia"psid (psi different) - ผลต่างความดัน ให้ใช้ "ΔP = x psi" แทน "x psid"psig …

Psychometric Chart

แผนภูมิไซโครเมตริก () เป็นแผนภูมิที่บอกถึงรายละเอียดของอากาศที่สภาวะต่าง ๆ เชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานในสายงานเครื่องกล ทำความเข้าใจแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart)
อาจหาญ  ณ นรงค์
แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริษัท โยโกฮาม่า ไทร์  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด     แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) เป็นแผนภูมิที่บอกถึงรายละเอียดของอากาศที่สภาวะต่าง ๆ เชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานในสายงานเครื่องกล เช่น งานปรับอากาศและความเย็นคงจะรู้จักแผนภูมินี้ และการที่เราเข้าใจแผนภูมินี้จะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของอากาศตลอดจนสามารถนำมาใช้งานและวิเคราะห์แก้ใขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น รูปที่ 1 แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart)
ความสำคัญของอากาศและการใช้งาน     เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักอากาศ (Air) กันเป็นอย่างดี อากาศมีอยู่ทุก ๆ ที่เราทุกคนใช้อากาศในการหายใจ อากาศเป็นตัวช่วยในการติดไฟของเชื้อเพลิงในการหุงต้มหรือในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ในงานด้านวิศวกรรมและการผลิต อากาศถูกนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ…

รายชื่อติดต่อ

ไซโครเมตริก เครื่องปรับอากาศ

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=19123
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/refrigeration_and_airconditioning/elearning/lesson1.html
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Refrigeration/Website/unit3_1.htm
https://youtu.be/tRapkBD045w
https://ienergyguru.com/2015/09/psychometric-charts/
https://www.youtube.com/watch?v=ThCdE3cWrek&t=38s